Platební pokyny SKŠ v ČR platné od 1. 1. 2019

Žádáme plátce členských příspěvků, startovného za tuzemské či mezinárodní soutěže apod., aby se počínaje dnem 1. 1. 2019 řídili všemi níže uvedenými platebními pokyny:

 • Název banky: FIO banka
 • Číslo účtu: 2700056864
 • Kód banky: 2010
 • Název účtu: Sdružení korespondenčního šachu v ČR
 • Adresa majitele účtu: Sdružení KŠ v ČR, K Jasánkám 1195/12h, 155 00 Praha 515
 • Variabilní symbol se uvádí ve tvaru RRMMDDAXBY, a to níže popsaným způsobem:
  • RRMMDD – rok, měsíc a den narození (např. 31. 1. 1990 = 900131)
  • A – četnost 1. platby, popř. B – četnost 2. platby
  • X – účel 1. platby, popř. Y – účel 2. platby

Za písmena A a B se podle četnosti dané položky dosadí čísla 1 – 9, za písmena X a Y se potom podle potřeby zadají některá z níže uvedených čísel, která vyjadřují účel platby:

 • 2 – startovné v soutěžích ICCF, popř. další platby v rámci ICCF (viz přehled níže)
 • 3 – startovné za domácí soutěže (viz přehled níže)
 • 4 – členské příspěvky SKŠ v ČR (200 Kč ročně, počínaje rokem 2021 400 Kč ročně!)
 • 6 – platby (vklady) související s odvoláním proti rozhodnutí rozhodčího v domácích soutěžích, popř. proti výsledku odhadu (viz Odhadní řád SKŠ v ČR)
 • 8 – ostatní platby (nutno blíže specifikovat e-mailem, popř. dopisem adresovaným p. Ing. Aleně Mrkvičkové, MBA, ekonomce SKŠ v ČR)

Pořadí dvojic čísel AX a BY při zadávání variabilního symbolu je libovolné!
Na jednom platebním příkazu či jedné složence však mohou figurovat nejvýše dva účely platby, a to kvůli bezproblémové identifikaci jednotlivých položek v celkové částce!

Příklad 1: hráč narozený 31. 1. 1990 si platí členské příspěvky na 3 roky – variabilní symbol bude 9001313400 nebo 9001310034

Příklad 2: hráč narozený 31. 1. 1990 si platí členské příspěvky na dva roky a startovné ICCF za jednu skupinu – variabilní symbol bude 9001312412 nebo 9001311224

Příklad 3: hráč narozený 31. 1. 1990 si platí členské příspěvky na jeden rok a startovné za jednu webserverovou a jednu poštovní domácí skupinu – variabilní symbol bude 9001311423 nebo 9001312314.

Konstantní symbol již není nutné s účinností od 1. 3. 2004 uvádět a specifický symbol se při běžných úhradách členských příspěvků a startovného na bankovní účet SKŠ v ČR nezadává.

Žádáme všechny hráče, kteří provedli jakoukoliv platbu, aby bezodkladně zaslali avízo (pokud možno s kopií dokladu o zaplacení) na e-mailovou adresu platby@skscr.cz, případně poštou ekonomce SKŠ v ČR:

Ing. Alena Mrkvičková, MBA

Houškova 533/32

326 00  PLZEŇ 26

Jen tak je totiž možné zajistit, aby o případných nedošlých platbách na účet SKŠ v ČR byli jejich odesílatelé vždy včas informováni a nevznikala tak zbytečná nedorozumění.

Hráč, který se hlásí do soutěží SKŠ v ČR nebo ICCF (prostřednictvím SKŠ v ČR), musí mít uhrazené členské příspěvky alespoň na rok, v němž příslušná soutěž odstartuje, a rok následující!

Roční členský příspěvek SKŠ v ČR činí 200 Kč, počínaje rokem 2021 400 Kč!

Startovné ve skupinách domácích soutěží SKŠ v ČR

(aktuálně platné pro domácí soutěže SKŠ v ČR hrané klasickou poštou a prostřednictvím webserveru ICCF, není-li v propozicích soutěže uvedeno jinak):

Soutěž
Mistrovství ČR – finále a Mistrovství ČR veteránů – finále 160
Mistrovství ČR – semifinále 140
Mistrovství ČR – čtvrtfinále 120
Pohár České republiky – finále 160
MČR 3členných a 4členných družstev (za jednoho člena družstva) 160

Startovné v turnajích ICCF a Evropské zóny

(aktuálně platné pro evropské i světové soutěže ICCF hrané klasickou poštou a prostřednictvím webserveru ICCF, není-li v propozicích soutěže uvedeno jinak):

Startovné v turnajích ICCF se platí podle sazebníku platného v okamžiku podání přihlášky!

Turnaje ICCF

Soutěž    Kč
Champions League (za družstvo) 1240
Předkolo MS (Preliminaries) 1030
Semifinále MS 1030
Turnaj kandidátů MS (přímý vstup) 620
Semifinále MS či ME žen 500
Mistrovská třída (Master Class) 290
Vyšší třída (Higher Class) 170
Otevřená třída (Open Class) 170
CCE Norm turnaje A/B 710
CCM Norm turnaje A/B 710
Master Norm turnaje A/B 920
SIM Norm turnaje A/B 920
Grandmaster Norm turnaje A/B 1120
ICCF Aspirers 170
Světový pohár (World Cup) 410
Světové poháry veteránů, juniorů, Chess960 410
Tematické turnaje 290
Webserver Open 210
Turnaje ve Fischerově šachu (Chess 960) 290

Mistrovství Evropy jednotlivců:

Soutěž    Kč
Klasická pošta:
Otevřené kolo ME (Open Round) 170
Semifinále ME 290
Finále ME 500
Webserver:
Otevřené kolo ME (Open Round) 170
Předkolo ME 290
Semifinále ME 1030
Turnaj kandidátů ME (přímý vstup) 620

Poznámky k startovnému v turnajích Mistrovství Evropy:

V turnajích hraných klasickou poštou se startovné platí na všech stupních, včetně Finále.

V turnajích hraných na webserveru platí všichni hráči startovné v Otevřeném kole, Předkole a v Semifinále. V Turnajích kandidátů platí startovné pouze hráči, kteří do cyklu vstoupí na tomto stupni (např. na základě titulu nebo Elo). Hráči, kteří se do Turnaje kandidátů kvalifikují ze Semifinále, startovné neplatí.