Platební pokyny SKŠ v ČR účinné od 1. 1. 2021

Žádáme plátce členských příspěvků, startovného za tuzemské či mezinárodní soutěže apod., aby se počínaje dnem 1. 1. 2021 řídili všemi níže uvedenými platebními pokyny!

 • Název banky: FIO banka
 • Číslo účtu: 2700056864
 • Kód banky: 2010
 • Název účtu: Sdružení korespondenčního šachu v ČR, z. s.
 • Adresa majitele účtu: Sdružení KŠ v ČR, K Jasánkám 1195/12h, 155 00  Praha 515
 • Variabilní symbol se uvádí ve tvaru RRMMDDAXBY, a to tímto způsobem:
  • RRMMDD – rok, měsíc a den narození (např. 31. 1. 1990 = 900131);
  • A – četnost 1. platby, popř. B – četnost 2. platby;
  • X – účel 1. platby, popř. Y – účel 2. platby.

Za písmena A a B se podle četnosti dané položky dosadí čísla 1 – 9, za písmena X a Y se potom podle potřeby zadají některá z níže uvedených čísel, která vyjadřují účel platby:

 • 2 – startovné v soutěžích ICCF, popř. další platby v rámci ICCF (viz Tabulky 2 a 3);
 • 3 – startovné v domácích soutěžích SKŠ v ČR (viz Tabulka 1);
 • 4 – členské příspěvky SKŠ v ČR (400 Kč ročně);
 • 6 – platby (vklady) související s odvoláním proti rozhodnutí rozhodčího, popř. proti výsledku odhadu (viz Odhadní řád SKŠ v ČR) v domácích soutěžích SKŠ v ČR;
 • 8 – ostatní platby (nutno blíže specifikovat e-mailem, popř. dopisem adresovaným pí Ing. Aleně Mrkvičkové, MBA, vedoucí EÚ).

Pořadí dvojic čísel AX a BY při zadávání variabilního symbolu je libovolné! Na jednom platebním příkazu, popř. jedné složence, však mohou figurovat vždy jen nejvýše dva účely platby, a to kvůli bezproblémové identifikaci jednotlivých položek v rámci celkové částky!

Příklad 1: hráč narozený 31. 1. 1990 platí pouze členské příspěvky na 2 roky – variabilní symbol může být buď 9001312400, nebo 9001310024. Celková částka k úhradě bude činit 800 Kč.

Příklad 2: hráč narozený 31. 1. 1990 platí členské příspěvky na 1 rok a startovné za 2 domácí skupiny (např. 1x MČR–SF + 1x Pohár ČR) – variabilní symbol může být buď 9001311423, nebo 9001312314. Celková částka k úhradě bude činit 720 Kč.

Příklad 3: hráč narozený 31. 1. 1990 platí startovné za 1 domácí skupinu (např. 1x MČR veteránů) a 2 skupiny ICCF (např. 1x SIM Norm B + 1x tematický turnaj) – variabilní symbol může být buď 9001311322, nebo 9001312213. Celková částka k úhradě bude činit 1.370 Kč.

Konstantní symbol již není nutné s účinností od 1. 3. 2004 uvádět a specifický symbol se při běžných úhradách členských příspěvků a startovného na bankovní účet SKŠ v ČR nezadává.

Žádáme všechny hráče, kteří provedli jakoukoliv platbu na účet SKŠ v ČR, aby bezodkladně zaslali avízo (s kopií dokladu o zaplacení) na e-mailovou adresu platby@skscr.cz, popř. na adresu bydliště vedoucí EÚ:

Ing. Alena Mrkvičková, MBA
Houškova 533/32
326 00  PLZEŇ 26

Jen tak je možné zajistit, aby o případných nedošlých platbách na účet SKŠ v ČR byli jejich odesílatelé včas informováni a nevznikala tak zbytečná nedorozumění.

Hráč, který se hlásí do soutěže SKŠ v ČR nebo ICCF (prostřednictvím SKŠ v ČR), musí mít uhrazené členské příspěvky alespoň na rok, v němž příslušná soutěž startuje, a rok následující!

Roční členský příspěvek SKŠ v ČR činí 400 Kč!

Tabulka 1 – startovné v domácích soutěžích SKŠ v ČR:

Soutěž
Mistrovství ČR – finále a Mistrovství ČR veteránů 160
Mistrovství ČR – semifinále 160
Pohár ČR (webserver ICCF / klasická pošta) 160
MČR 3členných a MČR 4členných družstev (jeden člen družstva) 160

Tabulka 2 – startovné v soutěžích ICCF (platí se podle sazebníku platného v okamžiku podání přihlášky!):

Soutěž
Champions League (za družstvo) 1.240
Předkolo MS (Preliminaries) 1.030
Semifinále MS 1.030
Turnaj kandidátů MS (přímý vstup) 620
Mistrovská třída (Master Class) 290
Vyšší třída (Higher Class) 170
Otevřená třída (Open Class) 170
CCE Norm turnaje A/B 710
CCM Norm turnaje A/B 710
Master Norm turnaje A/B 920
SIM Norm turnaje A/B 920
Grandmaster Norm turnaje A/B 1.120
ICCF Aspirers 170
Světový pohár (World Cup) 410
Světové poháry veteránů, juniorů, Chess 960 410
Tematické turnaje (nezapočítávají se do ratingu ICCF) 290
Webserver Open        210
Turnaje ve Fischerově šachu (Chess 960)      290

Tabulka 3 – startovné v soutěžích ICCF spadajících do Evropské zóny, resp. do Mistrovství Evropy jednotlivců (platí se podle sazebníku platného v okamžiku podání přihlášky!):

Soutěž
Klasická pošta:
Otevřené kolo ME (Open Round)      170
Semifinále ME      290
Finále ME      500
Webserver:
Otevřené kolo ME (Open Round)      170
Předkolo ME      290
Semifinále ME   1.030
Turnaj kandidátů ME (přímý vstup)      620

Poznámky ke startovnému v turnajích Mistrovství Evropy jednotlivců:

V turnajích hraných klasickou poštou se startovné platí na všech stupních, a to včetně Finále.

V turnajích hraných na webserveru ICCF platí všichni hráči startovné v Otevřeném kole, Předkole a Semifinále. V Turnajích kandidátů platí startovné pouze hráči, kteří do cyklu vstoupí na tomto stupni (např. na základě titulu nebo ratingu). Hráči, kteří se do Turnaje kandidátů kvalifikují ze Semifinále, startovné neplatí.