Pokyny (formát RTF) ke stažení: ZDE
Pokyny k ochraně osobních údajů
členů 
Sdružení korespondenčního šachu v ČR, z. s., 
se sídlem K Jasánkám 155 00  Praha 5 Stodůlky,
IČ: 476 07 645,
sp. zn. L 2706 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen "Pokyny")

Článek 1
Úvodní ustanovení

Tyto Pokyny obsahují technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR (dále jen "GDPR"), a souvisejícími právními předpisy. 
 
Článek 2
Účel
 
Tyto Pokyny si kladou za cíl konkretizovat dopady ustanovení GDPR a souvisejících právních předpisů na práci s osobními údaji členů Sdružení korespondenčního šachu v ČR, z. s. (dále jen „SKŠ v ČR“), a to nejen v rámci samotného SKŠ v ČR, ale i jiných zainteresovaných Subjektů (ŠSČR, ČUS, MŠMT atp.), a přispět tak k zavedení správné praxe při správě a zpracovávání těchto osobních dat. 
 
Článek 3
Působnost

Tyto Pokyny jsou závazné pro veškeré zainteresované osoby a Subjekty, které přicházejí do styku s osobními údaji členů SKŠ v ČR při při výkonu své administrativní, evidenční, výkaznické, sportovní, popř. jiné činnosti. 

Článek 4
Povinnosti při správě a zpracovávání osobních údajů
 
Každý, kdo přichází do styku s osobními údaji členů SKŠ v ČR, je povinen:
a) spravovat a zpracovávat osobní údaje v souladu s aktuálně platnými zákony a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů;
b) zajistit řádnou ochranu osobních údajů proti jejich zneužití, zničení či ztrátě;
c) vést záznamy o zpracování osobních údajů řádným způsobem, tj. mít přehled o tom, kde se osobní údaje, které získal, nacházejí, k jakému účelu slouží, kdo s nimi pracuje, kým jsou využívány a jak jsou chráněny;
d) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení svého smluvního, popř. pracovně-právního vztahu s příslušným Subjektem;
e) používat při správě a zpracovávání osobních údajů v elektronické podobě pouze bezpečný a ověřený hardware a software a se svěřenými daty zacházet velice obezřetně;
f) uchovávat osobní údaje v elektronické podobě pouze za předpokladu, je-li přístup k příslušným souborům zabezpečen heslem;
g) pravidelně zálohovat osobní údaje v elektronické podobě;
h) uchovávat písemnosti a média obsahující osobní údaje alespoň v uzamykatelných skříních; 
i) bezodkladně (do 72 hodin) hlásit případy narušení bezpečnosti osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů, eventuálně i dotčeným osobám, o jejichž osobní údaje se jednalo.   
 
Článek 5
Závěrečná ustanovení

(1) Otázky neupravené těmito Pokyny se řídí obecně závaznými právními předpisy a doporučeními, a to jako českými, tak i Evropské unie, jakož i vnitřní legislativou dalších dotčených Subjektů (ŠSČR, ČUS, MŠMT apod.).
 
(2) Tyto Pokyny nabývají účinnosti dnem 25. května 2018.  
 
Praha 24. 5. 2018
Jan Židů v. r.
předseda Řídicí komise SKŠ v ČR