Přihláška uchazeče o členství ve Sdružení korespondenčního šachu v České republice se zasílá na adresu předsedy SKŠ v ČR a musí obsahovat tyto údaje:

  1. jméno a příjmení, popř. akademický titul,
  2. adresu místa pobytu (cizí státní příslušníci přiloží i kopii povolení k pobytu nebo potvrzení o českém občanství ČR),
  3. adresu pro zasílání korepondence (pokud se liší od adresy místa pobytu),
  4. e-mailovou adresu (pokud ji uchazeč má),
  5. rodné číslo (nutné kvůli evidenci ŠSČR),
  6. identifikační číslo ICCF (pokud ho uchazeč má),
  7. vlastnoruční podpis (při odesílání přihlášky e-mailem je nutné ji i s podpisem oskenovat a zaslat jako přílohu).

Spolu s přihláškou musí být rovněž doložena platba členských příspěvků na příslušné období (viz § 5, čl. 3 Stanov SKŠ v ČR), tj. na období alespoň dvou let. Přihlášku s kopií dokladu o zaplacení zasílejte výhradně na adresu předsedy SKŠ v ČR: Jan Židů K Jasánkám 1195/12h 155 00 Praha 515 E-mail: zidu (at) skscr.cz