Přihláška uchazeče o členství ve Sdružení korespondenčního šachu v České republice se zasílá na adresu předsedy SKŠ v ČR a musí obsahovat tyto údaje:

  1. jméno, příjmení a případné akademické tituly,
  2. rodné číslo (nepostradatelný údaj při vykazování stavu členské základny vůči ŠSČR, MŠMT atp.),
  3. adresu místa pobytu (cizí státní příslušníci přiloží i kopii povolení k pobytu nebo potvrzení o českém občanství ČR),
  4. adresu pro zasílání korepondence (pokud se liší od adresy místa pobytu),
  5. e-mailovou adresu (pokud ji uchazeč má),
  6. identifikační číslo ICCF (pokud ho uchazeč má),
  7. vlastnoruční podpis (při odesílání přihlášky e-mailem je nutné ji i s podpisem oskenovat a zaslat jako přílohu).

Spolu s přihláškou musí být rovněž doložena platba členských příspěvků na příslušné období, tj. na období alespoň dvou let. Přihlášku s kopií dokladu o zaplacení zasílejte výhradně na adresu předsedy SKŠ v ČR: Jan Židů, K Jasánkám 1195/12h, 155 00  Praha 515, popř. na jeho e-mailovou adresu zidu@skscr.cz.